top of page

Vanlige leveringsbetingelser for blanketter

1. Tilbud og avtale

1.1 Tilbudet er bindende i 2 måneder, regnet fra tilbudets dato. Bindende avtaler ansees inngått ved bestilling, eventuelt ved mottatt ordrebekreftelse.
 

2. Pris og prisforutsetninger

2.1 Prisen oppgis alltid ekskl. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget til fritak for merverdiavgift, må bestilleren dokumentere dette overfor leverandøren ved bestilling.

2.2 I prisen inngår ikke:

  • Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmateriellet er ufullstendig eller mangelfullt.

  • Meromkostninger som følge av bestillerens ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.

  • Meromkostninger som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren.
     

3. Leveringen

3.1 Leverandøren har rett til levering når arbeidet er ferdig selv om det er tidligere enn det avtalte

leveringstidspunktet.

3.2 Leverandøren skal snarest mulig underrette bestilleren om forhold som utsetter avtalt leveringstid. Er leveringstiden vesentlig oversittet, kan bestilleren heve kjøpet. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinket leverin dersom forsinkelsen skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endringer i oppdraget etter at arbeidet ble igangsatt. Leverandøren er ikke i noe tilfelle erstatningsansvarlig for bestillerens driftstap, følgeskader, tapt fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap, eller tap som bestillere har overfor tredjemann.

3.3 Ved opplag t.o.m. 20.000 sett kan selger over- eller

underlevere inntil 15%. Ved t.o.m. 100.000 sett inntil 10% og over 100.000 sett inntil 5%. Hvis intet er avtalt, ansees ordren for riktig levert når denne er i henhold til Norsk Standard NS 4131 og innenfor de toleranser som er fastsatt for formularpapir av De Norske Papirfabrikanters Felleskontor.

3.4 Skal blankettene brukes i skriver med fast hullavstand, er kunden pliktig uoppfordret å oppgi den nøyaktige horisontale senteravstand mellom fremføringshullene. Det samme gjelder for andre spesialiteter som avviker fra de krav som gjelder for de

mest alminnelige og kjente maskintyper, printere og etterbehandlingsutstyr. Av hensyn til blankettenes funksjon i data-anlegg og etterbehandlingsmaskiner, forutsettes at blankettene lagres og behandles i lokaler med normal temperatur ca. 20°C og relativ fuktighet 50%+ 5%. I motsatt fall garanterer ikke selger blankettens funksjonsriktighet.

3.5 Leverandøren kan ikke garantere mot mindre avvik i fargenyanser på trykk og papir. Det samme gjelder nyanseavvik mellom trykk på plast og papir, og ved trykk på forskjellige papirtyper. PMS farger vil fremstå anderledes i en 4-fargers prosess. Plastfolie og lakk - matt eller blank - vil påvirke fargenyansen.

3.6 Vi garanterer ikke for brudd i nummerserien ved fortløpende nummerering, men plikter å oppgi de manglende nummere på følgeseddelen, utenpå emballasjen eller fakturaen.
 

4. Betalingen

4.1 Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dager. Etter forfall beregnes renter pr. påbegynt måned til den enhver tid gjeldende rentesats.
 

5. Mangler

5.1 Leverandøren har ikke ansvar for feil og mangler som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetrykk.

5.2 Leverandøren er forpliktet til å ha rett til å avhjelpe en mangel såfremt dette kan skje innen rimelig tid og ikke medfører store ekstrautgifter.

5.3 Dersom det reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte likevel kan benyttes til sitt formål, kan bestilleren kreve reduksjon i prisen. Dersom mangelen er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp etter pkt. 5.2 ikke lar seg gjøre, kan bestilleren kreve nytt opplag.
 

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Såfremt levering hindres p.g.a. force majeur, er leverandøren ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

6.2 Det påligger bestilleren å sørge for at det foreligger

lovlig hjemmel for reproduksjon, trykking og utgivelse av alle elementer i trykksaken som kommer fra bestilleren. Leverandøren kommer ikke i noen form for ansvar dersom bestilleren ikke har innhentet slikt samtykke.
 

7. Eiendomsrett

7.1 Originalmateriellet returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført eller oppbevares betryggende av leverandøren.

7.2 Forslag, skisser, tegninger, styringsprogrammer, montasjer og reproduksjons- og trykkmedia som er utarbeidet av leverandøren, er leverandørens eiendom og kan ikke kreves utlevert av bestilleren.

7.3 Grunnlagsmateriell omhandlet i pkt. 7.2 må bare anvendes til arbeid for bestilleren eller etter hans samtykke.
 

8. Forskjellige bestemmelser

8.1 Leverandøren har på eget ansvar rett til å la oppdraget helt eller delvis utføres hos underleverandører.

8.2 Leverandøren er forpliktet til å behandle bestillerens forespørsel og oppdrag konfidensielt, og i størst mulig grad forhindre at uvedkommende blir kjent med oppdraget før og under arbeidets gang.

8.3 Uoverensstemmelser eller konflikter mellom partene om gjennomføring av denne avtale bør løses ved forhandlinger. Dersom det ikke oppnås enighet på tvister omhandlet i pkt. 3 og 5, kan saken forelegges GBs Konkurranse- og tvisteutvalg for veiledende uttalelse.

Mjøndalen, 9. juni 2022

bottom of page